Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-29 96 68 62
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
De begraafplaats

Naast onze kerk is de begraafplaats gelegen. Hier worden al jarenlang onze parochianen begraven. Er zijn ook enkele priestergraven en oorlogsgraven. Sinds enkele jaren is er tevens een urnenmuur. Dagelijks komen er mensen op de begraafplaats om het graf van hun dierbare op te zoeken. Tijdens Allerzielen (2 november) branden er op de graven kaarsen en lantaarns en gaan we aansluitend aan de Allerzielenviering naar het kerkhof om de overledenen de herdenken.

Uitsluitend bij de Sint Vituskerk in Blaricum ingeschreven parochianen kunnen worden begraven of worden bijgezet in de urnenmuur op ons kerkhof, en gebruik maken van de overige diensten van onze parochie rondom uitvaarten (zie bijlage). U moet dus lid zijn van onze parochie. U kunt zich hiertoe inschrijven bij het secretariaat.

Niet-parochianen kunnen uitsluitend op ons kerkhof worden begraven indien het bijzetting in een familiegraf betreft en indien er voldoende plaats is in het betreffende graf. Urnen van niet-parochianen kunnen uitsluitend in familiegraven worden bijgezet, niet in de urnenmuur.

Uiteraard is er een speciale administratie waarin vastgelegd wordt welke overledene in welk graf begraven ligt, en wie de rechthebbende van dat graf is. Deze administratie wordt bijgehouden door vrijwilligers.

 

Na een begrafenis of bijzetting op ons kerkhof wordt na enkele weken een factuur opgemaakt en verzonden aan de rechthebbende of aan de uitvaartondernemer. Na ontvangst van de betaling ontvangt de rechthebbende van een nieuw uitgegeven graf een grafakte en het reglement van onze begraafplaats.

Ieder jaar worden de grafrechten van de uitgegeven graven gecontroleerd. Als blijkt dat de periode van de grafhuur en/of de termijn van de onderhoudsrechten is verstreken, wordt er voor de verlenging een nota opgemaakt en verzonden aan de rechthebbende. Helaas ontbreekt soms in onze administratie het actuele adres van de rechthebbende. Wij proberen dan toch via via het adres te achterhalen, maar dat lukt lang niet altijd. Daarom verzoeken wij alle rechthebbenden adreswijzigingen aan Jolanda Lanphen door te geven. Van die graven waar we de rechthebbenden niet meer van kunnen achterhalen, maken we periodiek een lijst, die we ophangen in het mededelingenkastje bij de kerk. Voordat we die graven daadwerkelijk ruimen, plaatsen we een bordje bij het graf met het verzoek aan de familie zich te melden.

Als u vragen heeft over de grafrechten van een graf op onze begraafplaats, kunt u zich richten tot Jolanda Lanphen. U kunt hierbij denken aan: tot wanneer lopen de grafrechten, tussentijdse verlengingsverzoeken, overdracht van het grafrecht aan een nieuwe rechthebbende, toesturen reglement, doorgeven adreswijziging etc.

Wij verzoeken u bij voorkeur deze vragen/verzoeken schriftelijk in te dienen, via haar adres: Schapendrift 35a 1261 HM Blaricum. Op deze wijze kan uw vraag rustig worden uitgezocht en ook weer schriftelijk worden beantwoord. Vermeld in ieder geval het grafnummer, de naam/namen van de overledene(n), en de naam van de rechthebbende, zodat duidelijk is over welk graf uw vraag gaat. Het opzeggen van de grafrechten verzoeken wij u altijd schriftelijk te doen bij het secretariaat.

Voor andere vragen, zoals het melden van een overlijden en voor het laten verzorgen van een uitvaart, begrafenis of bijzetting, kunt u terecht bij onze pastores, bij Henny Vos, koster, of bij een begrafenisondernemer.

Wij verzoeken u met klem tijdig na te denken over uw laatste wensen, dit te bespreken met uw familie en vrienden en indien noodzakelijk, de juiste voorbereidingen te treffen zodat uw laatste wensen kunnen worden gerealiseerd. Attendeer ook uw familie en vrienden op de noodzaak lid te zijn van onze parochie indien zij van de diensten van de Blaricumse Sint Vituskerk gebruik willen maken. Dit voorkomt grote teleurstellingen als het te laat is!

Het is tevens noodzakelijk dat de rechthebbende van de graven aan alle openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan eer bijzetting in een graf dan wel urnenmuur kan plaats vinden.

Onderstaand treft u de tarieven voor een kerkelijke uitvaart, pastorale assistentie tijdens een uitvaart elders, begraven worden op ons kerkhof enzovoorts.
Ook treft u hier het reglement.

begraafplaatsreglement sept.2013

tarieven 2019 begraafplaats