Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Kapelaan Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-26 78 86 05
E-mail:

Kapelaan Mikel Palic
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-12 19 04 84
E-mail: p.mikel.palic@gmail.com

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
Sacramentele zorg

Onze kerk is een sacramentele kerk. Dat betekent dat de sacramenten een centrale rol spelen in onze kerk. Een sacrament is: het samen vieren, in Jezus naam, van Gods aanwezigheid in ons midden, bij een bijzondere gebeurtenis in het leven van mensen. Dat vieren gebeurt met woorden en symbolen.

Belangrijk daarbij is ook het vieren in de gemeenschap van de parochie. Daarom vieren we de sacramenten met de leden van onze parochie-gemeenschap. Je bent lid van de parochie- gemeenschap als je woont in het gebied dat bij een parochie hoort, of wanneer je je voorkeur hebt uitgesproken om bij die bepaalde parochie te horen. Die voorkeur om lid te worden van onze parochie, maakt u kenbaar door een verzoek daartoe te richten aan ons secretariaat.

Voor het bedienen van de sacramenten is in onze kerk een priester noodzakelijk. Wanneer er behoefte is aan sacramentele bediening bemiddelen we gaarne voor u.
Wanneer het gaat over de sacramenten van de Biecht en de Ziekenzalving ( H. Oliesel) kunt u rechtstreeks een beroep doen op onze pastores.
We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat de oud-pastoor van Blaricum, pastor J. Willems, is blijven wonen in onze parochie. Ook op hem kunt u een beroep doen:
Pastoor J.H. Willems, Wezenboom 7, 1261 VM Blaricum. tel.: 035 - 5315279

Geboorte en doop
Wij stellen het op prijs bij de geboorte een kaartje te ontvangen. Een keer per twee maanden kunt u uw kindje laten dopen op zondag aan het begin van de middag. Circa een maand daarvoor vindt op een avond de voorbereiding van de doop plaats voor de ouders. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze pastores.

Eerste Heilige Communie
In overleg met de ouders en de pastor vindt ieder jaar de voorbereiding plaats voor het feest van de Eerste Heilige Communie. Dit is voor de eerste maal volledig deelnemen aan de eucharistieviering. De kinderen ontvangen dan voor het eerst het brood waarmee we aan Jezus Christus denken, de Heilige Communie. De voorbereiding richt zich op informatie over de Communie en het versterken van de saamhorigheid. De kinderen vormen samen een groep, die weer deel uitmaakt van de grotere groep van de kerkgemeenschap.
Alle kinderen die dooplid zijn of willen worden van de rooms-katholieke kerk, in groep vier of hoger van de basschool zitten (acht jaar en ouder), komen in aanmerking voor de voorbereiding. U kunt uw kind hiervoor opgeven bij de pastor. Doorgaans beginnen de voorbereidingen voor ouders en kinderen rond de maand december. Indien u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met onze pastores.

Heilig Vormsel
Eens per twee tot drie jaar bieden wij jongeren de gelegenheid zich voor te bereiden op dit sacra­ment. De voorbereiding en het vormsel vinden plaats in samenwerking met de andere parochies van de regio Gooi-Oost. In aanmerking komen alle jongeren die de basisschool verlaten hebben. De aankondiging van de voorbereiding gebeurt in de parochiebladen De Zaaijer, Vitalia en op de website. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk jongeren persoonlijk te benaderen.

Huwelijk
Voor een kerkelijke huwelijkssluiting dient u contact op te nemen met de pastor. Er kan dan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek over de zin en de waarde van het kerkelijk huwelijk en de eigenlijke viering. Zeker wat de datum betreft moet u zéér tijdig informeren. We kunnen slechts één huwelijk per dag aannemen. Er is ook mogelijkheid om op zaterdag te trouwen.

Biecht
Wanneer iemand behoefte heeft aan een biechtgesprek, dan kan hij of zij daartoe een afspraak maken met een van de priesters in de regio. Namen en telefoonnummers staan vermeld in de inleiding van deze pagina.

Ziekenzalving
Het sacrament van de zieken is niet alleen bedoeld voor de stervende, maar ook voor allen die ernstig ziek zijn of door ouderdom hun krachten voelen afnemen. Dit sacrament is bedoeld voor hen die hun levensavond voelen naderen. Circa een keer per jaar is het mogelijk in een gezamenlijke viering de ziekenzalving te ontvangen. Voor zowel de gezamenlijke als individuele ziekenzalving kunt u contact opnemen met de pastores.

Communie thuis
Indien u wegens ziekte of andere omstandigheden de communie thuis wilt ontvangen, dient u contact op te nemen met de pastores.

Overlijden
Aan een kerkelijk afscheid wordt de grootst mogelijke zorg besteed. In overleg met de pastor en de familie wordt deze viering voorbereid en begeleid. Deze begeleiding is voorbehouden aan parochianen die zijn ingeschreven bij ons secretariaat.
Naast de kerk is het kerkhof van de parochie. Op dat kerkhof kunnen alleen zij begraven worden, die lid zijn van de parochiegemeenschap of die bijgezet worden bij een familielid.