ANBI

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, parochiële caritas instellingen (PCI’s) en andere katholieke instellingen.

Openheid en transparantie
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

Vitusparochie
Ook onze parochie is erkend als ANBI en onze publicatie hiervoor is ondergebracht bij het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Het RSIN / fiscaalnummer nummer van de parochie is 002608509.

De verslagen van al onze activiteiten vindt u op verschillende plaatsen op deze website.

Verantwoording

Financieel overzicht (nog uploaden)

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Zie voor meer informatie Publicatie ANBI

Beleid

Zie: Publicatie ANBI

Doelstelling

Zie: Publicatie ANBI