person in red sweater holding babys hand

IPCI

Inter Parochiële Caritas instelling, wat is dat?

In het Evangelie van de apostel Matteüs 25,31-46 kunnen we lezen:

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op,
Ik was naakt en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij.
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.
Ik verzeker jullie: Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor mij gedaan.”

De PCI’s van onze parochies in Blaricum, Huizen en Laren zijn sinds 2015 samengegaan in het IPCI Blaricum, Huizen, Laren.

De woorden uit het Evangelie vormen de inspiratie en uitgangspunten voor onze IPCI.

Vele voorzieningen worden vanuit de Overheid geboden aan mensen, die momenten in hun leven kennen, dat het ze niet zo voor de wind gaat. Maar steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de kerken.

Mensen komen helemaal buiten hun schuld om in situaties, waar extra financiële hulp nodig is. De IPCI kan dan eenmalig hulp bieden daar waar gemeentelijke bijstand niet in voorziet.

We denken b.v. aan een wasmachine die het begeven heeft, de fiets die een kind nodig heeft om naar school te gaan, het jaarlijks uitje voor kinderen die helemaal geen vakantie kennen.

Zo zijn er verschillende voorbeelden te noemen van mensen, die met een kleine bijdrage al enorm geholpen zijn om hun leven weer verder op de rit te krijgen.

 Alleen voor parochianen?

Nee, de IPCI maakt geen onderscheid. U mag voor iedereen waarvan u vindt dat die wel een beetje hulp kan gebruiken bij de IPCI aankloppen.

 Waar kunnen we onze vraag neerleggen?

U kunt altijd uw vragen neerleggen bij de pastores of via het emailadres ipcibhl@gmail.com. De pastores nemen uw vraag mee in het IPCI, waar met alle zorgvuldigheid en discretie over uw vraag nagedacht wordt.

Veelal kunnen we een bijdrage leveren in het oplossen van uw zorg.

Wie zitten er in de IPCI?

Elke parochie heeft 2 parochianen afgevaardigd in de IPCI.

Ook de verantwoordelijk pastor is lid van de IPCI.

Men vergadert 3 keer per jaar of meer als dat nodig is.

 Hoe komt de IPCI aan financiële middelen?

De middelen zijn voornamelijk afkomstig uit de collectes, die in de drie parochies worden gehouden. Daarnaast ontvangt het IPCI giften en legaten.

Zonder deze bijdragen kan de IPCI niet functioneren.

Het banknummer van de IPCI is NL40 RABO 0308 4234 45 t.n.v. IPCI Blaricum Huizen Laren

Deze giften zijn aftrekbaar voor de Belastingdienst.