Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.vitusblaricum.nl wordt gedaan. Op de website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. De betaling wordt overgemaakt naar de Parochie H. Vitus die de betalingen beheert. Parochie H. Vitus behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Gegevens Parochie H. Vitus
Kerklaan 19, 1261 JA  BLARICUM

Kerk/gezinsbijdragen:
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Parochie St. Vitus Blaricum

Rechten en plichten van Parochie H. Vitus
Elke betaling die via www.vitusblaricum.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Parochie H. Vitus en zal worden aangewend voor de opbouw van de parochie.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. Parochie H. Vitus neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Parochie H. Vitus bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Parochie H. Vitus de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
Parochie H. Vitus verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons Privacybeleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.