Begraafplaats

Naast onze kerk is de begraafplaats gelegen. Hier worden al jarenlang onze overleden parochianen begraven. Er zijn ook enkele priestergraven en oorlogsgraven.

Sinds enkele jaren is er tevens een urnenmuur. Maar het is ook mogelijk een urn bij te zetten in een graf van een familielid of anderszins liefhebbenden. En zeer recent zijn er twee urnenheuvels gemaakt waarin urnen begraven kunnen worden. Vraagt u vooral naar de mogelijkheden hiervoor bij het secretariaat.

Dagelijks komen er mensen op de begraafplaats om het graf van hun dierbare(n) te bezoeken. Tijdens Allerzielen (2 november) branden er op de graven kaarsen en lantaarns en gaan we aansluitend aan de Allerzielenviering naar het kerkhof om de overledenen de herdenken.

Administratie en facturatie

Er is een speciale administratie waarin vastgelegd wordt welke overledene in welk graf begraven ligt en wie de rechthebbende van dat graf is. Deze administratie wordt bijgehouden door vrijwilligers.

Na een begrafenis of bijzetting op ons kerkhof wordt na enkele weken een factuur opgemaakt en verzonden aan de rechthebbende of aan de uitvaartondernemer. Voorafgaand aan de bijzetting ontvangt de rechthebbende van een nieuw uitgegeven graf een grafakte en het reglement van onze begraafplaats.

Ieder jaar worden de grafrechten van de uitgegeven graven gecontroleerd. Als blijkt dat de periode van de grafhuur en/of de termijn van de onderhoudsrechten is verstreken wordt er voor de verlenging een nota opgemaakt en verzonden aan de rechthebbende. Helaas ontbreekt in onze administratie soms het actuele adres van de rechthebbende. Wij proberen dan toch via via het adres te achterhalen maar dat lukt lang niet altijd. Daarom verzoeken wij alle rechthebbenden adreswijzigingen aan de administrator van de begraafplaats door te geven. Van die graven waar we de rechthebbenden niet meer van kunnen achterhalen maken we periodiek een lijst die we ophangen in het mededelingenkastje bij de kerk. Voordat we die graven daadwerkelijk ruimen plaatsen we een bordje bij het graf met het verzoek aan de familie zich te melden.

Vragen en contact

Als u vragen heeft over de grafrechten van een graf op onze begraafplaats kunt u zich richten tot de administrator van de begraafplaats. U kunt hierbij denken aan: tot wanneer lopen de grafrechten, tussentijdse verlengingsverzoeken, overdracht van het grafrecht aan een nieuwe rechthebbende, toesturen reglement, doorgeven adreswijziging etc.

U kunt deze vragen/verzoeken ook schriftelijk indienen. Op deze wijze kan uw vraag rustig worden uitgezocht en ook weer schriftelijk worden beantwoord. Vermeld in ieder geval het grafnummer, de naam/namen van de overledene(n) en de naam van de rechthebbende, zodat duidelijk is over welk graf uw vraag gaat. Het opzeggen van de grafrechten verzoeken wij u altijd schriftelijk te doen bij de administrator.

Voor andere vragen, zoals het melden van een overlijden en voor het laten verzorgen van een uitvaart, begrafenis of bijzetting, kunt u terecht bij onze pastores of bij een begrafenisondernemer.

Voorbereidingen

Wij verzoeken u tijdig na te denken over uw laatste wensen, dit te bespreken met uw familie en vrienden en indien noodzakelijk, de juiste voorbereidingen te treffen zodat uw laatste wensen kunnen worden gerealiseerd.

Het is tevens noodzakelijk dat de rechthebbende van de graven aan alle openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan eer bijzetting in een graf dan wel urnenmuur kan plaats vinden.

Tarieven en reglement

In bijgaand document treft u de tarieven aan voor een kerkelijke uitvaart, pastorale assistentie tijdens een uitvaart elders, begraven worden op ons kerkhof enzovoorts.

Tarieven kerkelijke uitvaart & begraafplaats 2022

Tevens vindt u hier het reglement begraafplaats.

130901 Begraafplaatsreglement