gray cross monument

Overlijdensbericht emeritus pastoor Jan Willems

Met droefheid delen wij het bericht van het overlijden van Emeritus Pastoor  Jan Willems. Na een kortdurend ziekbed is hij in alle rust heengegaan naar zijn Eeuwige Vader.

Kapelaan Mikel Palic: ,,Moge de Goede Herder pastoor Willems opnemen in Zijn Koninkrijk. Zachtmoedig zoals hij was, is hij zachtjes naar de Vader gegaan”.

Op 4 juni 1955 werd Jan Willems tot priester gewijd en er volgden vele functies waaronder het rectorschap van het ziekenhuis in Heemskerk en pastoor/deken in Den Helder. In 1989 werd pastoor Willems geroepen om zijn werkzaamheden in te zetten voor de parochie in Blaricum. De mooie natuur en het dorpse karakter van Blaricum trok hem aan en samen met zijn trouwe huisgenoot sinds 1971, Tiny Ligthart, kwam de pastoor naar Blaricum. Wonende in de pastorie was hij vanaf dat moment een gewaardeerde pastoor. Onder zijn bezielende leiding werd de toren van onze kerk gerestaureerd. Als goed bestuurder had hij een vooruitziende blik. In het belang van de parochie deed hij in 1996 vrijwillig een stapje terug om plaats te maken voor een pastoraal werker. Had hij dat niet gedaan, dan was het nog maar de vraag of er, bij zijn verplichte emeritaat op 75-jarige leeftijd, nog wel een opvolger zou zijn. Deze stap, die voor hemzelf een offer betekende en die niet door iedereen begrepen is, heeft hij toen gedaan in het belang van de parochie. Hij bleef gelukkig dienstbaar met voorgaan op grote feestdagen en ieder tweede weekend van de maand maar ook in diverse zorgcentra in de omgeving, zoals Torenhof in  Blaricum, en Theodotion en Johanneshove in Laren.

Recent ontving pastoor Willems de laatste zegen van zijn collega’s waaronder de pastoor van de basiliek in Laren, Nico van der Peet, die hem als jonge jongen meemaakte als kapelaan in Haarlem. De cirkel is rond. Wij gedenken hem als een zachtmoedige en opofferende pastoor, die altijd beschikbaar was voor steun en gebed als men daarom vroeg. Op maandag 29 januari aanstaande zullen wij hem uitgeleide doen met een Eucharistieviering om 11:00 uur in de Sint Vituskerk in Blaricum.
Dat hij moge rusten in de armen van zijn dierbare God de Vader, verwarmd door de gedachte, dat wij hem lief hebben gehad.

Wij wensen zijn naaste familie, Tiny, maar ook de betrokken en verzorgende parochianen om hen heen, veel sterkte met dit verlies.

Rouwkaart JH Willems

Annonce in GooienEemlander