Vervolg synode 2021-2023

31 oktober 2022

In het bisdom Haarlem-Amsterdam is een diocesaan verslag geschreven waarin staat wat er in het bisdom is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023.

Op basis van alle verslagen van de zeven bisdommen en het militair ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties is er een samenvatting (synthese) gemaakt voor de synode en deze is op 15 augustus naar Rome gestuurd.
De tekst van de synthese is de uit­komst van een uit­voerige bespre­king door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van alle aan­ge­bo­den rapporten en reacties. De bis­schop­pen hebben ge­con­sta­teerd dat aan de uit­no­di­ging van Paus Fran­cis­cus om in gesprek te gaan over het geloof breed gehoor is gegeven in Neder­land. Zij danken alle mensen die vanaf de start van de synode (17 ok­to­ber 2021) aan het synodaal proces hebben deel­ge­no­men en zij be­na­druk­ken dat het synodaal proces niet is af­ge­slo­ten met de inzen­ding naar Rome van de Neder­landse synthese. Veel pa­ro­chies en groepen gaan de gesprekken voort­zet­ten om zoals in het slot van de synthese staat “het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te wakkeren, geïnspireerd door wat de Geest ons zegt.” U kunt hier het nationaal synodeverslag downloaden. Een papieren versie is op aanvraag verkrijgbaar via het secretariaat.

Andere berichten